Prins Hendriklaan 20, 6881 HX Velp T: 06 37418942 E: info@twnql.nl W: www.twnql.nl KvK nr.: 61433187   Artikel 1 Definities 1.      In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. TWNQL: de gebruiker van de Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening. Artikel 2 Algemeen 1.      Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen TWNQL en Opdracht-gever waarop TWNQL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met TWNQL, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3.      Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 4.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. TWNQL en Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 6.  Indien TWNQL niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat TWNQL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.   Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 1.      Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 2.      De door TWNQL gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. TWNQL is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven. 3.      De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen reis- en verblijf en verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 4.      Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is TWNQL daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij TWNQL anders aangeeft. 5.      Een samengestelde prijsopgave verplicht TWNQL niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 6.      Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.   Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst 1.      TWNQL zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 2.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft TWNQL het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 3.      De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan TWNQL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan TWNQL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan TWNQL zijn verstrekt, heeft TWNQL het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan TWNQL ter beschikking heeft gesteld. 4.      TWNQL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat TWNQL is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor TWNQL kenbaar behoorde te zijn. 5.      TWNQL is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 6.    Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TWNQL de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 7.      Indien door TWNQL of door TWNQL ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 8.      Opdrachtgever vrijwaart TWNQL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 9.      Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit, zal Opdrachtgever het door TWNQL noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten, teneinde TWNQL in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is, zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten. 10.    De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel, zijn voor rekening van Opdrachtgever.   Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst 1.      Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 2.      Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TWNQL zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen. 3.      Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeen-komst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TWNQL de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. 4.      Indien een vast honorarium is overeengekomen zal TWNQL daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 5.      De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 6.      In afwijking van lid 3 zal TWNQL geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan TWNQL kunnen worden toegerekend. 7.      Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is TWNQL gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen TWNQL bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van TWNQL op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren. 8.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan TWNQL een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren diensten.   Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn 1.      De Overeenkomst tussen TWNQL en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. 2.      Is binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever TWNQL derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. TWNQL dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.   Artikel 7 Opzegging 1.      Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten. 2.      De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij. 3.      Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtgever, heeft TWNQL recht op compensatie vanwege de daardoor ontstane en aannemelijk te maken inkomstenderving, het bezettingsverlies of de reeds door TWNQL gemaakte kosten, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TWNQL zijn toe te rekenen. Voorts is Opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan Opdrachtgever. 4.      Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TWNQL, zal TWNQL in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Opdrachtgever toerekenbaar zijn. 5.      Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TWNQL extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij TWNQL anders aangeeft. 6.      Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.   Artikel 8 Opschorting en ontbinding 1.      TWNQL is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien: –   Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeen-komst niet of niet volledig nakomt. –   na het sluiten van de Overeenkomst TWNQL ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. –   Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. –  door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van TWNQL kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 2.      Voorts is TWNQL bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid van TWNQL niet mag worden verwacht. 3.      Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TWNQL op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TWNQL de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. 4.     Indien TWNQL tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 5.      TWNQL behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.   Artikel 9 Honorarium 1.      Voor aanbiedingen en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2., 5. en 6. t/m 11. van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 11 van dit artikel. 2.      Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. 3.      Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TWNQL, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 4.      Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. 5.      Bij opdrachten met een looptijd van 2 maanden of langer zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. 6.      Indien TWNQL met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is TWNQL niettemin gerechtigd tot (jaarlijkse) verhoging van dit honorarium of tarief. 7.      TWNQL is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien TWNQL kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen aanmerkelijk zijn gestegen. 8.      Bovendien mag TWNQL het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TWNQL, dat in redelijkheid niet van TWNQL mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. 9.      Opdrachtgever is in geval van prijsstijging gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien het honorarium of tarief wordt verhoogd binnen drie maanden na het aangaan van de Overeenkomst. Na ommekomst van deze periode is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van het honorarium of tarief voortvloeit uit een bevoegdheid als gevolg van de wet. 10.    TWNQL zal de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief schriftelijk kenbaar maken. TWNQL zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. 11.    Indien Opdrachtgever de door TWNQL kenbaar gemaakte verhoging van het honorarium of tarief niet wenst te aanvaarden, is Opdrachtgever verplicht dit binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving aan TWNQL kenbaar te maken. Indien na gezamenlijk overleg geen overeenstemming kan worden bereikt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren tegen de in de kennisgeving van TWNQL genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden.   Artikel 10 Betaling 1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door TWNQL aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalings-verplichting niet op. TWNQL is gerechtigd om periodiek te factureren. 2.      Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de Opdracht-gever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever staat het TWNQL vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van TWNQL op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar. 4.      TWNQL heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. TWNQL kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TWNQL kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. 5.      Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door TWNQL is de Opdrachtgever een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien TWNQL haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de Opdrachtgever tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, met een minimum van € 250,00, onverminderd de bevoegdheid van TWNQL om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. 6.      Bij annulering van de opdracht c.q. Overeenkomst door de Opdrachtgever is deze een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van twintig procent (20%) van hetgeen de Opdrachtgever bij uitvoering van de Overeenkomst verschuldigd zou zijn geweest. Deze schadevergoeding is hoger indien TWNQL kan bewijzen dat haar schade groter is dan het voornoemde percentage.   Artikel 11 Incassokosten 1.      Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdracht-gever. In ieder geval is Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, conform Artikel 6:95 van het Burgerlijk Wetboek. 2.      Indien TWNQL hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 3.      De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.   Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 1.      Alle door TWNQL geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen software, bestanden, ontwerpen, voorstellen, ideeën, enz., blijven eigendom van TWNQL totdat de Opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met TWNQL gesloten Overeenkomsten is nagekomen. 2.      De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht TWNQL zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 4.      De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 5.      Door TWNQL geleverde zaken, die krachtens het onder punt 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 6.      In het geval dat TWNQL haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdracht-gever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan TWNQL of door TWNQL aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van TWNQL zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.   Artikel 13 Onderzoek, reclames 1.      Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan TWNQL. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming te bevatten, zodat TWNQL in staat is adequaat te reageren. 2.      Indien een klacht gegrond is, zal TWNQL de werkzaamheden alsnog verbeteren of verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 3.   Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van TWNQL daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever. 4.      Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal TWNQL slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.   Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken 1.      Indien TWNQL aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 2.      Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder punt 1van dit artikel genoemde verplichting, heeft TWNQL het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.   Artikel 15 Aansprakelijkheid 1.      TWNQL zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van TWNQL kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan TWNQL onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is TWNQL voor de daardoor ontstane schade niet aan-sprakelijk. 2.      Indien TWNQL aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 3.      Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van TWNQL die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is TWNQL slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 2500. 4.      In afwijking van hetgeen onder punt 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 5.      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: –   de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; –   de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TWNQL aan de Overeen-komst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan TWNQL toegerekend kunnen worden; –   redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 6.      TWNQL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 7.      De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van TWNQL of door TWNQL aangestelde derden. 8.      Opdrachtgever vrijwaart TWNQL voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan TWNQL onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van TWNQL en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. 9.      TWNQL is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, TWNQL of derden. 10.    De Opdrachtgever vrijwaart TWNQL voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan TWNQL toerekenbaar is. Indien TWNQL uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden TWNQL zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is TWNQL, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van TWNQL en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.   Artikel 16 Contractsoverneming 1.      Het is Opdrachtgever niet toegestaan (enige verplichting uit) de Overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij TWNQL hiermee uitdrukkelijk akkoord gaat. TWNQL is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden. Opdrachtgever verbindt zich in ieder geval om alsdan alle ter zake relevante (betalings) verplichtingen uit de Overeenkomst in deze Algemene Voorwaarden aan de derde op te leggen. Opdrachtgever blijft te allen tijde naast deze derde aansprakelijk voor de verplichtingen uit de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, tenzij partijen expliciet anders overeenkomen.   2.      In geval van contractsoverneming vrijwaart Opdracht-gever TWNQL terzake van alle aanspraken van derden die mochten ontstaan ten gevolge van een niet of onjuist nakomen van enige verplichting door Opdrachtgever uit de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regel-geving een dergelijke bepaling niet toestaat.   Artikel 17 Vrijwaringen 1.      De Opdrachtgever vrijwaart TWNQL voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 2.      Indien Opdrachtgever aan TWNQL informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.   Artikel 18 Risico-overgang 1.      Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.   Artikel 19 Overmacht 1.      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2.      Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop TWNQL geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor TWNQL niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van TWNQL worden daaronder begrepen. 3.      TWNQL heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TWNQL haar verplichtingen had moeten nakomen. 4.      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5.      Voor zover TWNQL ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TWNQL gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdracht-gever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.   Artikel 20 Geheimhouding 1.      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2.      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TWNQL gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TWNQL zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TWNQL niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.   Artikel 21 Intellectuele eigendom en auteursrechten 1.      Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt TWNQL zich de rechten en bevoegdheden voor die TWNQL toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 2.      Alle door TWNQL verstrekte diensten, zoals artikelen, ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van TWNQL worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. 3.      TWNQL behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.   Artikel 22 Monsters en modellen 1.      Is aan de Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.                                                                                   Artikel 23 Niet-overname personeel 1.      De Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met TWNQL, medewerkers van TWNQL of van ondernemingen waarop TWNQL ter uitvoering van deze Overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.   Artikel 24 Geschillen 1       De bevoegde rechter in de vestigingsplaats van TWNQL is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft TWNQL het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2.      Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.   Artikel 25 Toepasselijk recht 1       Op elke Overeenkomst tussen TWNQL en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.   Artikel 26: Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 1.      Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Midden Gelderland te Arnhem. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.